Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu
 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego kmmoto.com.pl - wszystko dla motocyklisty;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kmmoto.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy KMMA Marcin Żądłowski  - a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kmmoto.com.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy KMMoto, działający pod adresem www.kmmoto.com.pl, prowadzony jest przez KMMA Marcin Żądłowski ul. Zdrowa 11D Juszkowo, 83-000 Pruszcz Gdański NIP: 592-125-57-72;
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie podłączone do sieci Internet, posiadające przeglądarkę internetową: komputer osobisty, laptop, telefon komórkowy wyposażony w przeglądarkę internetową, tablet wyposażony w przeglądarkę internetową.
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa KMMoto zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kmmoto.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
  Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  KMMoto może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez KMMoto za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię KMMoto .2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla KMMoto,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.kmmoto.com.pl dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Nie stanowi ona jednak potwierdzenia realizacji zamówienia, jest to informacja dla klienta, że sklep zamówienie otrzymał.
 7. Potwierdzenie realizacji zamówienia klient otrzymuje po pozytywnym jego zweryfikowaniu. Jeśli sprzedawca nie ma możliwości zrealizowania zamówienia, klient zostaje o tym niezwłocznie poinformowany.
 8. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta do realizacji, przesyła niezwłocznie informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia. W chwili otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta - zostaje zawarta między stronami Umowa sprzedaży na odległość. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość nie dochodzi w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego w salonie stacjonarnym z płatnością przy odbiorze. 
 9. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć w następujący sposób: 
  a) za pomocą systemu informatycznego (stron internetowych) Sklepu internetowego,
  b) telefonicznie pod numerem telefonu działu handlowego, właściwym dla danego Sklepu internetowego.
  c) za pośrednictwem e-maila – sklep@kmmoto.com.pl
  Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 1. Dostawa
 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  • Inpost
  • Firmy kurierskiej

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie firmy

  • Ul.Zdrowa 11D, Juszkowo, 83-000 Pruszcz Gdański

Przy dokonaniu płatności jedną z metod: przelewem na numer rachunku 86 1020 1909 0000 3302 0124 5638, płatnością w systemie DotPay, gotówką, lub kartą płatniczą.
Koszty dostawy dostępne są na podstronie sklepu:http://www.kmmoto.com.pl/kosztydostawy. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 1. Termin realizacji wysyłki przez Sklep jest realizowany zależnie od rodzaju produktów, na które Klient złożył zamówienie. Czas ten jest podany na każdej karcie produktu jako "Dostępność" i wynosi odpowiednio:
  • 24h – termin wysyłki przez Sklep wynosi 24 godziny
  • 48h -  termin wysyłki przez Sklep wynosi 48 godzin
  • 5-7 dni – termin wysyłki przez Sklep wynosi do 7 dni
  • 7-14 dni – termin wysyłki przez sklep wynosi od 7 do 14 dni roboczych
  • 14 dni -  termin wysyłki przez Sklep maksymalnie do 14 dni roboczych
  • na zamówienie – termin wysyłki uzależniony jest od dostępności wybranego towaru u producenta

Do terminu wysyłki należy doliczyć termin dostawy przez przewoźnika (kuriera), który wynosi maksymalnie 3 dni robocze.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kmmoto.com.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
 1. Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • przelewem,
  • za pobraniem,
  • płatnością w systemie Dotpay,

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (KMMA Marcin Żądłowski ul. Zdrowa 11D Juszkowo, 83-000 Pruszcz Gdański, sklep@kmmoto.com.pl Telefon: 501481403  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W każdym wypadku niezbędne jest dołączenie do przesyłanego zwrotu dowodu zakupu.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zwracany lub wymieniany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowaniu. W innym przypadku, sprzedawca może odmówić przyjęcia towaru.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, bez kosztów dostawy ,do 14 dni roboczych od dnia, w którym otrzymaliśmy zwracany towar . Zwrotu płatności dokonamy w formie przelewu na podane przez Państwa konto bankowe, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 Wzór formularza odstąpienia od umowy

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. KMMoto jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: KMMA Marcin Żądlowski ul. Zdrowa 11D Juszkowo, 83-000 Pruszcz Gdański sklep@kmmoto.com.pl . KMMoto zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Jako producent zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produkowanych przez nas produktów. Zmiany o których mowa nie wpływają na funkcjonowanie jak i użytkowanie danego produktu. Taka zmiana nie może być powodem do reklamacji i zwrotu towaru.
 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. KMMoto podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić KMMoto o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: KMMA Marcin Żądlowski ul. Zdrowa 11D Juszkowo, 83-000 Pruszcz Gdański sklep@kmmoto.com.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. KMMoto zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KMMoto a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KMMoto a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę KMMoto.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. Informacje o administratorze danych
 1. Administratorem danych osobowych jest KMMA Marcin Żądlowski ul. Zdrowa 11D Juszkowo, 83-000 Pruszcz Gdański
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci:
  - założenia konta w sklepie internetowym www.kmmoto.com.pl  
  - zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie Internetowym www.kmmoto.com.pl
  - przekazywania informacji handlowych o ofercie i akcjach promocyjnych oraz wszelkich innych informacje o działalności administratora danych
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
  -  Art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zgoda na przetwarzanie danych wyrażona przez osobę, której dane dotyczą
  -  Art. 6 ust. 1 pkt. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
 4. Administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe swoich klientów podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, podmiotom świadczącym usługi rachunkowe oraz księgowe, podmiotom świadczącym usługi płatności internetowych oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne.
 5. Administrator danych osobowych przechowuje dane osobowe swoich klientów:
  - w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia konta w sklepie internetowym – w ciągu jednego miesiąca od dnia usunięcia konta przez Klienta 
  - w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu przekazywania informacji handlowych o ofercie i akcjach promocyjnych oraz wszelkich innych informacje o działalności administratora danych – w ciągu jednego miesiąca od dnia cofnięcia zgody przez klienta 
  -  w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.kmmoto.com.pl  – w ciągu jednego miesiąca od dnia zwrotu zakupionego towaru lub w ciągu jednego miesiąca od dnia upływu gwarancji na zakupiony towar.
 6. Klientowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazanie przez Klienta swoich danych osobowych Administratorowi danych osobowych jest niezbędne do założenia konta w sklepie internetowym www.kmmoto.com.pl, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.kmmoto.com.pl, jak również dobrowolne do przekazywania informacji handlowych o ofercie i akcjach promocyjnych oraz wszelkich innych informacje o działalności administratora danych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl